S. N. Name Designation Telephone No.
1 Sh. Rajiv Batra President 94160-46131
2 Sh. V. K. Mehta Genral Secretory 98960-44284
3 Sh. Sanjeev Batra Vice-President 94160-33044
4 Sh. Kailash Batra Tresurer 94163-00001